handmade Tibetan pillow - carpet pillow with wool & silk front, long brown dragon, cardinal red background, CT-07 dragon long red
handmade Tibetan pillow - carpet pillow with wool & silk front, long brown dragon, cardinal red background, CT-07 dragon long red
handmade Tibetan pillow - organic cotton back with brass buttons
ARTISAN MADE

red Long Dragon Tibetan pillow