handmade Tibetan pillow - wool & silk front carpet pillow with long brown dragon, navy blue background, CT-07 dragon long blue
handmade Tibetan pillow - wool & silk front carpet pillow with long brown dragon, navy blue background, CT-07 dragon long blue
handmade Tibetan pillow - organic cotton back with brass buttons
ARTISAN MADE

navy Dragon Tibetan pillow